راه نوآوری


سامانه راه نوآوری به عنوان بستری برای ایجاد ارتباط میان دهندگان و گیرندگان خدمات مختلف به منظور توسعه زیست بوم نوآوری کشور فعالیت می کند.

خدمات سامانه

دسته بندی خدمات

خدمات


با کمک شما توانسته ایم


306 خدمت گیرنده

161 خدمت دهنده

200 خدمت

366 درخواست
آنان که ما را در این راه یاری می کنند

تعدادی از همکارانی که ما در مسیر خدمت رسانی به جامعه استارت آپی کشور یاری نمودند

تازه های نوآوری