اقتصاد پلتفرم: پلتفرم‌های B2B سبب پدید آمدن انقلاب صنعتی چهارم می گردند

اقتصاد پلتفرم: پلتفرم‌های B2B سبب پدید آمدن انقلاب صنعتی چهارم می گردند
در جهان مبتنی بر پلتفرم‌ها، سازمان‌هاو سیاستگذران باید با همکاری یکدیگر، دست به ابتکارات جدیدی زده تا بتوانند پتانسیل پلتفرم‌های کسب و کار به کسب و کار را برای ایجاد ارزش در جامعه محقق کنند.

مدل‌های کسب و کار تغییریافته

تعاملات از طریق تاثیرات  شبکه در مدل‌های کسب و کار دیجیتالی B2B باعث افزایش مقیاس می‌شوند. نوآوری‌های نوظهور و استراتژی های مبتنی بر نتایج در پلتفرم2ها، از این مدل2ها حمایت می‌کنند.

کمک به گسترش اکوسیستم

پلتفرم‌های دیجیتال B2B در حال از بین بردن خطوط صنعتی و تبدیل کردن صنایع، به سیستم‌های پیوسته و پیچیده می‌باشند. در بررسی 2000 کسب و کار و صحبت با مدیران فناوری اطلاعات، 81% از آن‌ها بر این باور بودند که از این طریق، مرزهای صنعتی به شکل قابل توجهی گسترش خواهند یافت

ایجاد یک بازی برد/برد برای صنعت جامعه

 انتظار می‌رود تا سال 2025 پلتفرم‌های تعاملی، حدود دو سوم از جهانی شدن را در اختیار بگیرند بر خلاف سایر فناوری‌ها، جامعه نیز انتظار دارد تا به اندازه صنعت از مزایای حاصل از پلتفرم‌های B2B بهره ببرد.

استراتژی‌های جدید و توانمندی‌های عملیاتی جهت موفقیت در اقتصاد مبتنی بر پلتفرم

استراتژی‌های پلتفرم، توانمندی‌های عملیاتی را جهت ارائه نتایج مطلوب در یک اکوسیستم پلتفرم شکل می‌دهند.

 

 

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/2/11