سوالات اساسی برای صاحبان کسب وکار که به دنبال دیجیتالی شدن هستند

سوالات اساسی برای صاحبان کسب وکار که به دنبال دیجیتالی شدن هستند
برای صاحبان کسب وکار دیر نیست که خود را متحول سازند و در دنیای دیجیتال شکوفا شوند. آن ها باید از همین اکنون وارد عمل شوند. ممکن است ما هنوز در روزهای آغازین انقالب دیجیتال باشیم اما این تحول استراتژیک است که شرکت‌ها را مجبور می سازد تا آینده بلندمدت خود را برمبنای اقتصااد دیجیتال تعریف کنند. با این حساب، ما توصیه ها و سوالاتی را برای کمک به رهبران فعلی صنعت به منظور تحول دیجیتالشان طراحی کرده ایم.

کارمندان دیجیتال با کیفیت بالا

آیا یک تیم رهبری با سواد دیجیتال دارید؟ آیا برای پرکاردن شکاف دیجیتال و بازآموزی کارمندان خود برنامه آموزش ایجاد کرد ه اید؟

استفاده از اتوماسیون در جریان کار

آیا مرتبط ترین حوزه ها با اتوماسیون را در کسب وکار خود شناسایی کرد ه اید؟ آیا شما به طور موثر از نیروی کار و اتوماسیون استفاده می کنید؟

ساخت معیار های درست پذیرش دیجیتال

آیا شاخص های عملکردی (KPI )مناسبی برای اندازه گیری پذیرش مدل کسب وکار دیجیتال سااخته اید؟ قابلیت ها و مکانیسم های ردیابی و اندازه گیری معیارها تا چه میزان وجود دارد؟

توجیه سرمایه گذاران درباره سفر تحول دیجیتال

چه گام هایی برای متقاعدسازی سرمایه گذاران دربااره چشم انداز دیجیتال و تاثیرات ایجااد ارزش بلندمدت سفر دیجیتال خود برداشته اید؟

بررسی مجدد همه جنبه‌های عملیات

آیا رویکرد دیجیتالی در برنامه های استراتژیک و در کارکردهای کسب وکار گنجانده شده است؟ آیا مدل عملیاتی شما به صورت منعطف از شرکای اکوسیستم پشتیانی می کند؟ چه از طریق ایجاد پلتفرم شخصی و چه از اتصال به سایر پلتفرم ها.

تعریف، توسعه و راه اندازی مدل های کسب وکار دیجیتال

تا چه اندازه جعبه ابزار استراتژیک خود را بهبود داد ه اید؟ آیاا سااخت، خرید، اشتراک، سرمایه گذاری، انکوباتور و شتابدهی طرح های نوآورانه را به عنوان گزینه های ممکن در سبد استراتژیک خود دارید؟

راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری موفق

آیا در سنجش و پیش بینی تحول دیجیتال موفق عمل می کنید؟ آیا نیاز به تقویت سرمایه گذاری در شرکت دارید؟

درک و نفوذ قابلیت های داده ها

چه میزان از درآمد های شما از منابع جدید در کسب وکاردیجیتال می آید؟ آیا نرخ رشد هم سط یا بالاتر از رقبای دیجیتال خود دارید؟

افزایش سرمایه گذاری در زمینه امنیت

آیا سرمایه گذاری در امنیت یک موضوع مهم در سطح هیتت مدیره است؟ آیا سرمایه گذاری خود را در زمینه امنیت افزایش داد ه اید؟ آیا شما 3.0 ٪یا 3 ٪از درآمد خود را صرف سرمایه گذاری در امنیت می کنید؟

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/3/9