اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتال

اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتال
کاهش اعتماد، ناشی از نگرانی نحوه استفاده برخی از سازمان ها از فناوری دیجیتال می تواند منافع اجتماعی دیجیتال سازی را تضعیف کند

فناوری دیجیتال نقش اساسی و پیشران در شفافیت و ایجاد اعتماد ایفا می کند:

• ساازمان ها از سنسورهای از راه دور و RFID بارای ردیاابی زنجیره تامین خود استفاده می کنند و روش های شفاف تر و افزایش کیفیت و ایمنی محصول را دنبال می کنند.

• رسانه اجتماعی می توانند با سرعت و سهولت تجربیان خدمات یا محصولات را منعکس کنند و یا روش های تجاری غیرمعمول را در اختیار مخاطبان جهانی قرار دهند، که خود باعث کنترل بیشتر بر برند توسط افراد می گردد.

• افزایش اقتصاد اشتراکی و وب سایت های همتا به همتا (مانند Airbnb و Uber )توسعه روابط مبتنی بر اعتماد با غریبه ها را در مناطق مختلف امکان پذیر ساخته است که این امر سبب تقویت رفتارهای مثبت و همکاری می شود.

• موسسات دولتی توانسته اند فرایندهای بسته را باز کنند(مثلا از طریق بودجه ریزی مشارکتی و توصیه های سیاست گذاری جمعی) و بهبود تعامل و شفافیت شهروندان را توسعه دهند.

در حالی که هنوز بخش دیجیتال به عنوان یکی از مورد اعتمادترین حوزه های هر صنعت به شمار می رود، بنابر تحقیقات مؤسسه ایدلمن در سال 2015 ،میزان اعتمااد به فناوری هاای دیجیتاال در تمام صنایع مبتنی با فناوری کاهش یافته است. بنابراین، بسیاری از شرکت های فعال در صنایع مختلف یافتند که راهکار حل این چالش ایجاد یک اعتماد دیجیتاال در سراسار زنجیره ارزش این صنایع می باشد.

چالش‌ها
در حالی که طرح هاای دیجیتال ممکن است ارزش زیادی را به جامعه برسانند باید درک جامع تری از مزایا و تاثیر بالقوه بر مصرف کنندگان ارائه شود. اگر سازمان ها بخواهند اطمینان حاصل کنند که تحول دیجیتال مزایای احتمالی برای آن ها دارد، باید نگرانی های زیر را برطرف کنند.

1. مسئولیت پذیری سازمانی و نهادی

2. عدم تقارن اطلاعات

3.سوالاتی درباره اخلاق دیجیتال

 

 

 

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/5/13