دیجیتال و جامعه: سؤالات اصلی برای رهبران کسب وکار و سیاست‌گذاران

دیجیتال و جامعه: سؤالات اصلی برای رهبران کسب وکار و سیاست‌گذاران
برای حرکت منظم به سمت جامعه دیجیتال، اقدامات هماهنگ از سوی رهبران کسب وکار، سیاست گذاران و قانون گذاران لازم است.

تحول دیجیتال صنایع می تواند در زمینه هایی (مانند اشتغال، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سلامت و بهداشت، بهره‌وری) که نگرانی های سیاست گذاران اسات نقاش مثبت داشته باشد. به هرحال، تحقق ارزش مرکب برای صنعت و جامعه نیاز به اقدامات هماهنگ از سوی رهبران کسب وکار وسیاست‌گذاران دارد. سوالات کلیدی زیر می تواند به مسیر موفقیت در تحول دیجیتال و جامعه کمک کند.

سوالاتی برای رهبران کسب وکار

درک ارزش مورد نظر

 • آیا شما توان اندازه گیری و دنبال کردن تاثیرات اجتماعی-اقتصادی از آینده طرح های دیجیتال خود را دارید؟
 • آیا شما یک مولفه اجتماعی استانداردهای کسب وکار خود یا ارزیابی سرمایه گذاری برای طرح‌های دیجیتال را شناسایی کرده یا دارید؟

یافتن اشکال جدید ارزش آتی

 • چگونه می توانید طرح های دیجیتالی را که در آینده می تواند ارزش بالایی را به جامعه و تجارت شما ارائه دهد، تعیین کنید؟
 • آیا یک نهاد یا وسیله جداگانه در شرکت برای رشد طرح‌ها در آینده دارید؟

پیشبرد رشد از طریق هماهنگی اکوسیستم

 • آیا وظایف شرکت ها/مسئولیت‌های اجتماعی شرکت شما با تیم استراتژی شرکت شما هماهنگ است تا از بینش و تعامل ینفعان به عنوان یک عامل رشد استفاده کند؟
 • چگونه اقدامات و مشارکت‌های ذینفعان کلیدی که برای رسیدن نیروهای بازار و تاثیرات اجتماعی نیاز  «نقطه بهینه » این طرح ها به هستند شناسایی می‌کنید؟

 

سوالاتی برای سیاست‌گذاران و قانون گذاران

مرور چشم انداز

 • آیا شما به صورت فعالانه نوآوری های دیجیتال را که می توانند ارزش چشم گیری به جامعه و صنایع درگیر برسانند برای ایجاد شرایط مناسب شناسایی می کنید؟
 • چگونه می توانید بین جلوگیری از انتخاب طرح های منفعت طلبانه و کمک به ابتکارت امید بخش که می توانند به جامعه منفعت برسانند تعادل برقرار کنید؟

تنظیم قوانین

 • از چه ابزارهای سیاسی برای تحریک صنعت به نوآوری‌های دیجیتال که برای جامعه ارزش دارند استفاده می‌کنید؟
 • قانون گذاری مناسب در چه جاهایی می تواند ارزش قابل توجه به جامعه برساند؟

ایجاد قابلیت های مناسب

 • شما تا چه اندازه استعدادهای مناسب برای شناسایی، آغاز و مدیریت همکاری چند ذی نفع در راستای دست یابی به ارز ش‌های صنعت و جامعه دارید؟
 • چه گفتگوها یا پلتفرم هایی برای اطمینان از سطح مناسب تعاملات صنعت و دولت وجود دارد؟
نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/6/15