چه آینده دیجیتالی ایجاد خواهد شد؟

 چه آینده دیجیتالی ایجاد خواهد شد؟
نوآوری دیجیتال می تواند از طریق اشتغال، نجات جان انسان‌ها و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به جامعه منفعت برساند. اما هیچ ضمانتی برای این دستاوردها وجود ندارد. همه این ها بستگی به تصمیماتی که امروزه اتخاذ می شوند، دارند.

دنیا و جامعه جهانی در یک چندراهی قرار گرفته است. فناوری‌های جدید فرصت‌های جدیدی فراروی رشد اقتصادی قرار داده‌اند که عدم تعادل را کاهش داده و برابری را افزایش می‌دهد اما در عین حال، با ظهور جنگ‌های داخلی، پوپولیسم سیاسی، تنش‌ها در روابط بین الملل، شاهد از هم گسیختگی در جامعه جهانی هستیم. حال یک انتخاب مهم باید انجام شود: یک جهاان باز، فراگیر و بهم پیوسته یا یک جهان بسته، جزیره ای و نابرابر.
دیجیتالی شدن یک ارتباط ناگسستنی با نیروهای اجتماعی و اقتصادی دارد که به این دیدگاه‌های جهاانی متضاد دامن می‌زند. به عنوان مثال نوآوری های دیجیتال می‌توانند جامعه را به سمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل سوق دهند که عبارتند از: بهبود کیفیت زندگی افراد، تقویت رشد عادلانه و حفاظت از محیط زیست. اما بازدارنده‌هایی از قبیل قوانین ناعادلانه، نبود نوآوری و قبول ناهموار فناوری در جهان تاوان درک فرصت‌هایی که تحول دیجیتال فراهم می‌کند را محدود می کنند.

انقلاب دیجیتال فرصتی تکرارنشدنی در یک نسل فراهم می‌کند تا تحولات اساسی را در اقتصاد جهانی تحقق بخشد. اما این تحول به خودی خود اتفااق نخواهد افتاد و پیامدهای منفی و ناخواسته آن باید مدیریت شود. امروزه برای خم کردن منحنی تحول دیجیتال به سمت فردای شکوفاتر به همکااری مشترک نیاز است.

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/8/30