تازه های نوآوری

نوآوری دیجیتال می تواند از طریق اشتغال، نجات جان انسان‌ها و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به جامعه منفعت برساند. اما هیچ ضمانتی برای این دستاوردها وجود ندارد. همه این ها بستگی به تص ...
شرکت ها در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید برای تسریع رشد و بهره وری هستند. انتظاار می رود تا ساال 2020 کل هزینه‌های سرمایه گذاری به ویژه در اینترنت اشیا 4.2 تریلیون دلار افزای ...
برای حرکت منظم به سمت جامعه دیجیتال، اقدامات هماهنگ از سوی رهبران کسب وکار، سیاست گذاران و قانون گذاران لازم است.
کاهش اعتماد، ناشی از نگرانی نحوه استفاده برخی از سازمان ها از فناوری دیجیتال می تواند منافع اجتماعی دیجیتال سازی را تضعیف کند
در مواجه با چالش های بزرگ اجتماعی، تحول دیجیتال چگونه می تواند نقش مثبتی داشته باشد؟
نیاز اساسی به مراقبت‌های بهداشتی هرگز در طول تاریخ به اندازه امروز موضوعی حیاتی نبوده است. پیشرفت فناوری، همراه با شکاف برجسته در دسترسی به بهداشت و درمان در خاورمیانه و آفریقا (ME ...