تازه های نوآوری

برای حرکت منظم به سمت جامعه دیجیتال، اقدامات هماهنگ از سوی رهبران کسب وکار، سیاست گذاران و قانون گذاران لازم است.
کاهش اعتماد، ناشی از نگرانی نحوه استفاده برخی از سازمان ها از فناوری دیجیتال می تواند منافع اجتماعی دیجیتال سازی را تضعیف کند
در مواجه با چالش های بزرگ اجتماعی، تحول دیجیتال چگونه می تواند نقش مثبتی داشته باشد؟
نیاز اساسی به مراقبت‌های بهداشتی هرگز در طول تاریخ به اندازه امروز موضوعی حیاتی نبوده است. پیشرفت فناوری، همراه با شکاف برجسته در دسترسی به بهداشت و درمان در خاورمیانه و آفریقا (ME ...
برای صاحبان کسب وکار دیر نیست که خود را متحول سازند و در دنیای دیجیتال شکوفا شوند. آن ها باید از همین اکنون وارد عمل شوند. ممکن است ما هنوز در روزهای آغازین انقالب دیجیتال باشیم ام ...
اولین و بزرگترین هکاتون صنایع معدنی توسط مرکز نوآوری اقتصاد دیجیتال اینوسنتر و شتابدهنده تخصصی ماینتک با همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به منظور تحول دیجیتال صنایع معدن بر ...