تازه های نوآوری

پویش استارتاپ پلاس

 به منظور متنوع سازی اکوسیستم استارتاپی و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور سامانه راه نوآوری و ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و صندوق نوآوری و شکوفایی در یک همکاری مشترک پویش حمایتی استارتاپ پلاس را برگزار می­‌کنند.
مشاهده